Adatkezelési nyilatkozat 2021-04-28T15:37:42+02:00

Honlap felhasználási feltételei

Az Ön által látogatott, domefsg.hu.hu honlap („Honlap”) üzemeltetője a
Dome Facility Services Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. I. em.; Cg. 01-09-712535) (a továbbiakban: „Dome Facility Services Kft.A honlap megnyitásával és böngészésével Ön elfogadja az alábbi használati feltételeket:

 

Szerzői jogi nyilatkozat

A honlapon található valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, azok bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Dome Facility Services Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A megjelenő információk, adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok teljességéért, pontosságáért a Dome Facility Services Kft. felelősséget nem vállal, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért sem, amelyek a weboldalak használatából, azok nem megfelelő működéséből, üzemzavarából keletkeznek, illetve amelyek információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

 

Adatvédelem

A Dome Facility Services Kft. tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy a honlap üzemeltetőjeként adatkezelőnek minősül. A Dome Facility Services Kft. kizárólag a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli. Személyes adatai megadásával Ön, mint a honlap látogatója hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a Dome Facility Services Kft. nyilvántartsa és kezelje.

A honlapon keresztül a következő adatok megadása lehetséges:

 1. Ön a honlapon megadhatja részünkre nevét, e-mail címét, telefonszámát, amennyiben igényli, hogy a Dome Facility Services Kft. vagy tagjaival kapcsolatos tájékoztató anyagokat küldjünk, illetőleg kapcsolatba lépjünk Önnel;
 2. A weboldalra lépéskor IP címével Ön lehetővé teheti számunkra weboldalaink látogatottságának, forgalmának mérését, illetőleg diagnosztikai célokra történő alkalmazását. Adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a

 

A Dome Facility Services Kft. kijelenti, hogy adatait a GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli. A Ratio Energiaszolgáltató Zrt. ügyfelei és a honlapot látogatók személyére, adataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt bizalmasan kezel.

 

A honlappal kapcsolatos észrevételeit az alább feltüntetett e-mail- vagy postacímre küldheti:
Dome Facility Services Group Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. I. em.

Cégjegyzékszám: 01-09-712535 (nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Email-cím: info@domefsg.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat, és érdeklődik szolgáltatásunk iránt. Személyes adatai védelmének biztosítása fontos számunkra, személyes adatait bizalmasan kezeljük. Ebben az adatvédelmi tájékoztatóban („Adatvédelmi Tájékoztató”) elmagyarázzuk, hogyan, milyen célból és jogalap szerint gyűjtjük személyes adatait, mit teszünk személyes adataival, Önnek milyen jogai vannak személyes adatai kezelése kapcsán és milyen igényekkel léphet fel.

 

Ezúton felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a személyes adatának kezelése hozzájárulása alapján történik, úgy a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint bármikor jogosult visszavonni hozzájárulását.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban kíván tájékoztatást nyújtani a személyes adatok kezelésével összefüggésben. Jelen adatkezelési tájékoztató a fenti jogszabályok által meghatározott alapfogalmakat az ezen jogszabályokban meghatározott jelentéstartalommal használja.

 

Az adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága, az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, különösen a jogszabályoknak való folyamatos és teljeskörű megfelelés céljából.

 1. ADATKEZELŐ:

 

Dome Facility Services Group Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. I. em.

Cégjegyzékszám: 01-09-712535 (nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Adószám: 12970247-2-41

Képviseli: Décsi Gábor ügyvezető, önállóan

Email-cím: info@domefsg.hu

 

 1. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

 

Jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak hatálya kiterjed az adatkezelő által üzemeltetett lagom.hu honlapon („Honlap”) igénybe vehető funkciókkal (így különösen: honlap látogatása, kapcsolatfelvétel, tájékoztató anyagok küldése) kapcsolatos adatkezelésre, amennyiben az azt igénybe vevő személyes adatainak kezelésével jár.

 

 1. A HONLAPON KERESZTÜL MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME:

 

 

 1. Tájékoztató anyagok küldése
 • kezelt adatok köre: név, e-mail cím
 • adatkezelés célja: tájékoztató anyagok küldése az érintett részére
 • adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint
 • adatkezelés időtartama: visszavonásáig

 

 1. Kapcsolatfelvétel:
 • kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám
 • adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az érintettel
 • adatkezelés jogalapja: szerződés létrejöttéhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint
 • adatkezelés időtartama: visszavonásig

 

 1. ADATKEZELŐK, ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS

 

A személyes adatokhoz adatfeldolgozóként a Dome cégcsoporthoz tartozó, alábbi társaságok férhetnek hozzá:

 

Az adatkezelő által kezelt adatokat, kivéve az adatfeldolgozás esetét, kizárólag az adatkezelő azon munkavállalói ismerik meg és kezelik, akik az adott funkcióval kapcsolatos ügyintézést és egyéb adminisztratív munkát végzik.

 

A személyes adatok kezelése mindvégig az Európai Unión belül történik. A személyes adatokat az adatkezelő nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi szervezetek számára.

 

Az adatkezelőt bíróság, hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szerv (a továbbiakban együtt: „Megkereső”) megkeresheti személyes adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása érdekében. Amennyiben a Megkereső a pontos célt és az adatok körét megjelölte, az adatkezelő a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kiadhatja.

 

 1. PROFILALKOTÁS, AUTOMATIZÁLT ADATKEZELÉS

 

Az adatkezelés során profilalkotás, vagy automatizált adatkezelés nem történik.

 

 1. ADATKEZELÉS – AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

 

 1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái, kategóriái;
 • az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • az érintett jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége, panasz benyújtásának joga;
 • az adatok forrása;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, illetve ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, azt, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

 1. Helyesbítéshez való jog

Az érintettnek joga van kérni az adatkezelőtől pontatlan személyes adatai helyesbítését, illetve hiányos adatainak kiegészítését (megjelölve a helyes adatokat) az adatkezelés céljának figyelembe vételével. Az adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napos határidővel hajtja végre, és annak megtörténtéről értesíti az érintettet.

 1. Törléshez (elfeledéshez) való jog

Az érintett kérelmezheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napos határidővel törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 • az érintett tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 • a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az észszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatait kezelő további adatkezelőket/adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 1. Adatkezelési korlátozásához való jog

Az érinett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely Európai Uniós tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az e bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a törléshez illetve elfeledtetéshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 1. Jogérvényesítési kérelmek kezelése

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érinttet a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, akkor további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az érintett kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor az adatkezelő (figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Az érintett az adatkezelővel szembeni jogérvényesítési kérelmeit az 1. pontban szerinti elérhetőség valamelyikén nyújthatja be.

Az érintett, amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.)
 • lakóhelye szerinti bíróságnál.

Az érintett jogosult továbbá a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, az alábbi elérhetőségeken:

Székhely:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

 

Kelt: Budapest, 2021. 04.27.

Dome Facility Services Kft.